شرح حال دانش آموزان تجربی و ریاضی!

مغزما اکسید گشت وسوختیم!!!

بس که شیمی وفیزیک آموختیم!!!
 
گربخوانی 20 بار این زیست را!!!

باز هم هرگز نبینی 20 را!!!
 
قلبم از دیفرانسیل غمگین شده!!!

بس که فرمول داردو سنگین شده!!!

تامدیر ما زند زنگ خلاص!!!

باشتاب نور گریزیم از کلاس!!!/ 0 نظر / 8 بازدید