رنگ جماعت

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن

وقتی جماعت خود هزار رنگ است ..

پینوشت:واقعا سخته

/ 4 نظر / 7 بازدید
Ooo Mab ooO

بـــــاز هــــم فرامــــــوش کردم فراموشـــش کنـــــم !

ღترنم عشق علی ضیا و شاهرخ استخریღ قاصدک

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤&

سوگل

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو نمیدونم الان چه ربطی داشت من اینو گفتم[اوه][اوه][اوه] ولی تا خوندم همین به ذهنم رسید