فکو فامیله ما داریم!...

وقتی با فک و فامیلا اسم فامیل بازی میکنم :

اسم : ثریا

فامیل : ثریایی

غذا : ثریا پلو

میوه : ثریای ترش

شغل : ثریا فروشی

شهر : ثریا آباد

کشور : ثریایستان

گل : ثریا بو

اشیا : ثریاپلاستیکی

ماشین : همونی که ثریاسوار میشه ! (اسمشو نمیدونم)

پینوشت:نیشخند

/ 2 نظر / 21 بازدید
ســـــــوگنـــد

ﺩﻟــــﻢ ﯾــــﮏ ﺑــــﺎﺯﯼ ﺗــــﺎﺯﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫــــﺪ ﯾــــﮏ ﺑــــﺎﺯﯼ ﺷــــﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷــــﻘﺎﻧﻪ . . . ﻧﻪ ﺑــــﺮﺩ ﻧﻪ ﺑــــﺎﺧــــﺖ ﺩﻟــــﻢ ﺗﻨــــﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨــــﺪ ﺗﺴــــﺎﻭﯼ ﻗﺎﻧــــﻊ ﺍﺳــــﺖ !..

ریحانه

لایک[چشمک]