پیکـــــــ...

پیک اول به ســــــلامتی اون سربازی که تو پادگانه وموقع شام

 به دوست دخترش فکر میکنه! اما دختره داره شام وبایه پسره

 دیگه تو رستوران میخوره.

پیک دوم ب ســــــلامتی پسری که فهمید عشقش با بهترین

 دوستش رفیق شده زنگ زد و بهش گفت :سلام آبجی!!!پیک سوم به ســــــلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون داره یه

 عمر از زندگی میکشه...

**پیک چهارم ب ســــــلامتی سربازی که اونقدر نامه داد که

نامزدش عاشق پستچی شد!!!

***پیک پنجم به ســــــلامتی اونی ک رفتو تنهام گذاشت ولی

هنوزم تاریخ تولدش رمز گوشیمه!پیک شیشم به ســــــلامتی همه اونایی که دلشون، هوای

 اغوش عشقشون رو کرده ولی جز زانوهای غم چیزی واسه

 بغل کردنشون، ندارن...

**پیک هفتم ب ســــــلامتی اون بامرامی که تو دادگاه به

 رفیقش گفت داداش رفاقت تاوان داره منم تاوانشو میدم زندان

 که چیزی نیست مال مرده. حرف اخرش این بود که داداش

حواست به عشقم باشه. روکرد به عشقش گفت عشقم

منتظرم باش ولی وقتی برگشت با بغض گفت سلام داداش

 سلام زن داداش.

*پیک هشتم به ســــــلامتی پسریکه توخیابون عشقش رو تو

دست یکی دیگه دید وداد زد اهای غریبه مواظب عشقم باش

دختره هم اون روبا انگشتش به پسره نشون داد گفت

میشناسی انگار دیونست

پیک نهم ســــــلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت

وپای جوبه دار گفتند حرف اخر؟ گفت به رفیقم بگید از دستم ب

یش از این بر نیامد.

و پیــک دهم پیک آخر میخورم به ســــــلامتی خدا که همه آ

رزوهامو جلو چشام پرپر کرد تا عظمتشو نشونم بده...

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
هادی

هه چه باحال[گل]