خط خطی

دوست داشتن آسان است

ماندن سرحرفهاهنر می خواهد....

/ 3 نظر / 6 بازدید
Ooo Mab ooO

چـشـــمـانـت... دریـــــا را ، به "مــَـــد" مـی*کـــشانـــد ! مـــــرا بـه "شـــعر" ...!!!