دنیا دارمکافات

وقتی پرنده ای زندست مورچه هارا میخورد....وقتی مییمیرد پرنده ها اورا میخورند

زمانه و شرایط درهرموقعی میتواند تغییر کند..

درزندگی هیچ کس راتحقیر یاآزرده نکنید

شایدامروز قدرتمند باشید...!!!!امایادتان باشد،زمان ازشماقدرتمند تراست

یک درخت میلیون ها چوب کبریت میسازد...

اماوقتی زمانش برسد...فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون هادرخت کافیست

پس خوب باشید و خوبی کنید

/ 1 نظر / 6 بازدید
رویا

خوبی کردیمو جوابش تنها بدیست...... خودت هم میدونی من تا حالا به هر کی خوبی کردم نتیجش جز بدی نبوده.....