زندگــــــــــــی...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ

ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ....

ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ.

ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ

ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد

ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ

ﯾﮏ ﺳﺮﺍﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد.……….


/ 10 نظر / 23 بازدید
افشین

سلاممممممممم ممنون که به وبم سر زدی ممنووووووووووووونم راستی وبت عالیه از یکی منم بهتره ایول موفق باشی عزیزی[قلب]

hasti

سلام دوست خوبم خوبی عزیزم؟ آپم خوشحال میشم بهم سر بزنی گلم مراقب دلت باش عزیزم

hasti

زنـــــــــــــــدگــــــــــــــی شهد گلی است زنبور زمان می مکدش آنچه می ماند عـــــــــــــــســـــــــــــــل خاطره هاست

hasti

واي از آن لحظه که کارَت به نگاهی بکشد کار و بارت به غمِ چشم سیاهی بکشد قصه ام قصه سرباز غریبی شده که کار عشقَش به درِ خانة شاهی بکشد این خودش حس غریبیست، نمیدانم چیست؟ اینکه هر روز مرا جانب راهی بکشد عشق آن است که رودی سرِ عاشق شدنَش جای دریا تنِ خود را ته چاهی بکشد روزهاییست که در آتش خود میسوزم آدمی خلق شده بار گناهی بکشد گفته بودند که سیگار مضر است ولی هر که عاشق شده رسم است که گاهی بکشد در خودم غرق...، گدایی سرِ کوچه میگفت وای از آن لحظه که کارَت به نگاهی بکشد....

hasti

چه جالب... ناز را ميکشيم... آه راميکشيم... انتظار را ميکشيم... فرياد راميکشيم... درد را ميکشيم... ولي بعداين همه سال انقدر نقاش خوبي نشده ايم که بتوانيم دست بکشيم........

نرگس

میدونی فرق تو با کامیون چیه؟ کامیون بار میبره ولی تو دل میبری[گل]

نرگس

در ضمن تولدش مبارک[هورا][دست]

mersedeh

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلن ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ ﺍﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺍﺯﺵ ﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﯿـﻢ ... ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... ﺳـﺨــــــــــــــــﺖ ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ... ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾـﻢ ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـﻤـﻮﻥ ﻫـﯿـﭻ ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـﻮﻧـﻮ ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ... ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ،ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ... ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ ﺷـﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻮﺩﯾـﻤـــــــــﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــﯿﻤﻮﻥ ... ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــﻤـﻮﻥ ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ... ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭﺩﯾـﻢ ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ ﺍﻭﺭﺩﯾــﻢ ... ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩﯾـﻢ ... ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩﯾـﻢ ﻓـﻘــــــﻂ ﺑـﻮﺩﯾــــــﻢ ...ﻫـﻤﯿﻦ [گل]

قــاصــ❤ــدكــــ

كوجااااايي شوما ؟؟؟؟؟‌! [ابرو][سوال] ترنم خاك برداشت !! [خنثی] رسيدگـِي مسئولين رو ميطلبه !! [نگران][عینک]