# نوشتم_از_احساسم

نمیدانم...

حال که دوباره ماهی دیگر فرارسیده است...  نمیدانم.... نمیدانم باید به کجاپربکشم.... نمیدانم ازغم دوری توبه که پناه برم... این ماه ،ماه شادیست... امامن .... امامن،غمگینم... غمگین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 18 بازدید